پرداخت و تسویه حساب

در این بخش شیوه های پرداخت و تسویه حساب به زبان ساده توضیح داده شده است.

لطفا توجه داشته باشید ! شیوه های پرداخت و تسویه حساب جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات و با هدف برقراری ارتباط مفید و موثر با کارفرمایان در هر لحظه ممکن است تغییر کند. (تغییرات مهم در این بخش جهت اطلاع عموم کارفرمایان درج خواهد شد و درج تغییرات به معنای این است که شما شیوه های پرداخت و تسویه حساب را پذیرفته اید)

شیوه های پرداخت و تسویه حساب

همانطور که می دانید خدمات و فعالیت های ما به روش های مختلفی ارائه می شوند، به همین منظور شیوه های مختلفی جهت سهولت در پرداخت و تسویه حساب دستمزد پرسنل تعیین شده است که کارفرمایان بر حسب نیاز می توانند یکی از شیوه های پرداخت و تسویه حساب را انتخاب نمایند.

پرداخت نقدی
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار محاسبه و به شکل نقدی پرداخت نماید. (امضاء رسید پرداخت نقدی الزامی است)

واریز به حساب بانکی
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار محاسبه و طی 24 ساعت به حساب بانکی اعلام شده از سوی شرکت واریز نماید. (امضاء رسید واریز به حساب بانکی الزامی است)

تسویه هفتگی
این روش ویژه کارفرمایانی است که مجموع کارهای آن ها چند روز، یک هفته یا بیشتر زمان خواهد برد، یا به شکل منظم در برخی از روزهای هفته نیازمند پرسنل و نیروی کار هستند.
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار هر روز محاسبه و در پایان هفته به شکل تقدی پرداخت یا به حساب بانکی اعلام شده از سوی شرکت واریز نماید. (امضاء رسید پرداخت نقدی یا واریز به حساب بانکی در پایان هفته الزامی است)

امکان عقد قرارداد اعزام پرسنل و نیروی کار به شکل منظم برای کارهای هفتگی وجود دارد.

تسویه ماهانه
این روش ویژه کارفرمایانی است که مجموع کارهای آن ها چند هفته، یک ماه یا بیشتر زمان خواهد برد، یا به شکل منظم در برخی از روزهای ماه نیازمند پرسنل و نیروی کار هستند.
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار هر روز محاسبه و در پایان ماه به شکل تقدی پرداخت یا به حساب بانکی اعلام شده از سوی شرکت واریز نماید. (امضاء رسید پرداخت نقدی یا واریز به حساب بانکی در پایان ماه الزامی است)

امکان عقد قرارداد اعزام پرسنل و نیروی کار به شکل منظم برای کارهای ماهانه وجود دارد.

مهم

 • کارفرما و پرسنل موظفند ساعت ورود (شروع کار) و خروج (پایان کار) را به شکل دقیق یادداشت و بعد از محاسبه به شکل دقیق در رسید درج نمایند.
 • حداقل دستمزد برای کارهای ساعتی 3 ساعت می باشد. (چنانچه کار شما کمتر از 3 ساعت است، ملزم به محاسبه و پرداخت دستمزد 3 ساعت کار هستید)
 • پرداخت نقدی دستمزد به پرسنل و نیروی کار بدون امضاء رسید معتبر نمی باشد.

همانطور که می دانید خدمات و فعالیت های ما به روش های مختلفی ارائه می شوند، به همین منظور شیوه های مختلفی جهت سهولت در پرداخت و تسویه حساب دستمزد پرسنل تعیین شده است که کارفرمایان بر حسب نیاز می توانند یکی از شیوه های پرداخت و تسویه حساب را انتخاب نمایند.

پرداخت نقدی
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار محاسبه و به شکل نقدی پرداخت نماید. (امضاء رسید پرداخت نقدی الزامی است)

واریز به حساب بانکی
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار محاسبه و طی 24 ساعت به حساب بانکی اعلام شده از سوی شرکت واریز نماید. (امضاء رسید واریز به حساب بانکی الزامی است)

تسویه هفتگی
این روش ویژه کارفرمایانی است که مجموع کارهای آن ها چند روز، یک هفته یا بیشتر زمان خواهد برد، یا به شکل منظم در برخی از روزهای هفته نیازمند پرسنل و نیروی کار هستند.
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار هر روز محاسبه و در پایان هفته به شکل تقدی پرداخت یا به حساب بانکی اعلام شده از سوی شرکت واریز نماید. (امضاء رسید پرداخت نقدی یا واریز به حساب بانکی در پایان هفته الزامی است)

امکان عقد قرارداد اعزام پرسنل و نیروی کار به شکل منظم برای کارهای هفتگی وجود دارد.

تسویه ماهانه
این روش ویژه کارفرمایانی است که مجموع کارهای آن ها چند هفته، یک ماه یا بیشتر زمان خواهد برد، یا به شکل منظم در برخی از روزهای ماه نیازمند پرسنل و نیروی کار هستند.
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار هر روز محاسبه و در پایان ماه به شکل تقدی پرداخت یا به حساب بانکی اعلام شده از سوی شرکت واریز نماید. (امضاء رسید پرداخت نقدی یا واریز به حساب بانکی در پایان ماه الزامی است)

امکان عقد قرارداد اعزام پرسنل و نیروی کار به شکل منظم برای کارهای ماهانه وجود دارد.

مهم

 • کارفرما و پرسنل موظفند ساعت ورود (شروع کار) و خروج (پایان کار) را به شکل دقیق یادداشت و بعد از محاسبه به شکل دقیق در رسید درج نمایند.
 • حداقل دستمزد برای کارهای ساعتی 3 ساعت می باشد. (چنانچه کار شما کمتر از 3 ساعت است، ملزم به محاسبه و پرداخت دستمزد 3 ساعت کار هستید)
 • پرداخت نقدی دستمزد به پرسنل و نیروی کار بدون امضاء رسید معتبر نمی باشد.

همانطور که می دانید خدمات و فعالیت های ما به روش های مختلفی ارائه می شوند، به همین منظور شیوه های مختلفی جهت سهولت در پرداخت و تسویه حساب دستمزد پرسنل تعیین شده است که کارفرمایان بر حسب نیاز می توانند یکی از شیوه های پرداخت و تسویه حساب را انتخاب نمایند.

پرداخت نقدی
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار محاسبه و به شکل نقدی پرداخت نماید. (امضاء رسید پرداخت نقدی الزامی است)

واریز به حساب بانکی
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار محاسبه و طی 24 ساعت به حساب بانکی اعلام شده از سوی شرکت واریز نماید. (امضاء رسید واریز به حساب بانکی الزامی است)

تسویه هفتگی
این روش ویژه کارفرمایانی است که مجموع کارهای آن ها چند روز، یک هفته یا بیشتر زمان خواهد برد، یا به شکل منظم در برخی از روزهای هفته نیازمند پرسنل و نیروی کار هستند.
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار هر روز محاسبه و در پایان هفته به شکل تقدی پرداخت یا به حساب بانکی اعلام شده از سوی شرکت واریز نماید. (امضاء رسید پرداخت نقدی یا واریز به حساب بانکی در پایان هفته الزامی است)

امکان عقد قرارداد اعزام پرسنل و نیروی کار به شکل منظم برای کارهای هفتگی وجود دارد.

تسویه ماهانه
این روش ویژه کارفرمایانی است که مجموع کارهای آن ها چند هفته، یک ماه یا بیشتر زمان خواهد برد، یا به شکل منظم در برخی از روزهای ماه نیازمند پرسنل و نیروی کار هستند.
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار هر روز محاسبه و در پایان ماه به شکل تقدی پرداخت یا به حساب بانکی اعلام شده از سوی شرکت واریز نماید. (امضاء رسید پرداخت نقدی یا واریز به حساب بانکی در پایان ماه الزامی است)

امکان عقد قرارداد اعزام پرسنل و نیروی کار به شکل منظم برای کارهای ماهانه وجود دارد.

مهم

 • کارفرما و پرسنل موظفند ساعت ورود (شروع کار) و خروج (پایان کار) را به شکل دقیق یادداشت و بعد از محاسبه به شکل دقیق در رسید درج نمایند.
 • حداقل دستمزد برای کارهای ساعتی 3 ساعت می باشد. (چنانچه کار شما کمتر از 3 ساعت است، ملزم به محاسبه و پرداخت دستمزد 3 ساعت کار هستید)
 • پرداخت نقدی دستمزد به پرسنل و نیروی کار بدون امضاء رسید معتبر نمی باشد.

همانطور که می دانید خدمات و فعالیت های ما به روش های مختلفی ارائه می شوند، به همین منظور شیوه های مختلفی جهت سهولت در پرداخت و تسویه حساب دستمزد پرسنل تعیین شده است که کارفرمایان بر حسب نیاز می توانند یکی از شیوه های پرداخت و تسویه حساب را انتخاب نمایند.

پرداخت نقدی
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار محاسبه و به شکل نقدی پرداخت نماید. (امضاء رسید پرداخت نقدی الزامی است)

واریز به حساب بانکی
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار محاسبه و طی 24 ساعت به حساب بانکی اعلام شده از سوی شرکت واریز نماید. (امضاء رسید واریز به حساب بانکی الزامی است)

تسویه هفتگی
این روش ویژه کارفرمایانی است که مجموع کارهای آن ها چند روز، یک هفته یا بیشتر زمان خواهد برد، یا به شکل منظم در برخی از روزهای هفته نیازمند پرسنل و نیروی کار هستند.
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار هر روز محاسبه و در پایان هفته به شکل تقدی پرداخت یا به حساب بانکی اعلام شده از سوی شرکت واریز نماید. (امضاء رسید پرداخت نقدی یا واریز به حساب بانکی در پایان هفته الزامی است)

امکان عقد قرارداد اعزام پرسنل و نیروی کار به شکل منظم برای کارهای هفتگی وجود دارد.

تسویه ماهانه
این روش ویژه کارفرمایانی است که مجموع کارهای آن ها چند هفته، یک ماه یا بیشتر زمان خواهد برد، یا به شکل منظم در برخی از روزهای ماه نیازمند پرسنل و نیروی کار هستند.
در این روش کارفرما موظف است دستمزد پرسنل و نیروی کار اعزام شده را در پایان کار هر روز محاسبه و در پایان ماه به شکل تقدی پرداخت یا به حساب بانکی اعلام شده از سوی شرکت واریز نماید. (امضاء رسید پرداخت نقدی یا واریز به حساب بانکی در پایان ماه الزامی است)

امکان عقد قرارداد اعزام پرسنل و نیروی کار به شکل منظم برای کارهای ماهانه وجود دارد.

مهم

 • کارفرما و پرسنل موظفند ساعت ورود (شروع کار) و خروج (پایان کار) را به شکل دقیق یادداشت و بعد از محاسبه به شکل دقیق در رسید درج نمایند.
 • حداقل دستمزد برای کارهای ساعتی 3 ساعت می باشد. (چنانچه کار شما کمتر از 3 ساعت است، ملزم به محاسبه و پرداخت دستمزد 3 ساعت کار هستید)
 • پرداخت نقدی دستمزد به پرسنل و نیروی کار بدون امضاء رسید معتبر نمی باشد.