منشور اخلاقی

با یاری خداوند متعال ما کارکنان شرکت پیشیار به منظور تکریم ارباب رجوع و دستیابی هر چه بیشتر به اهداف (رشد روز افزون، توسعه پایدار و خدمات و فعالیت های مطلوب) پیمان می بندیم مجری اصول منشور اخلاقی زیر باشیم.

 • به موقع در محل کار خود حضور یافته و در ارتباط با ارباب رجوع، مشتریان و کارفرما وقت شناس باشیم.
 • با رعایت اصل مردم سالاری و مشتری مداری شنونده ای دقیق، صبور و پاسخگویی جامع باشیم.
 • در برخورد با ارباب رجوع، مشتریان و کارفرما خوش رو، متین، انتقاد پذیر و خویشتن دار باشیم.
 • برای پیشبرد هر چه بهتر امور از نظرات همکاران، ارباب رجوع و کارفرما بهره کافی بگیریم.
 • از پوشش مناسب، زیبا و سازگار با فرهنگ عمومی جامعه استفاده کنیم.
 • مطابق با مقررات شرکت و با عدل و انصاف عمل کنیم و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی در کار پرهیز نمائیم.
 • محرم و امین اسرار همکاران، شرکت، ارباب رجوع، مشتریان و کارفرمایان باشیم.
 • از امکانات و اموال شرکت، مشتریان و کارفرمایان با کمال دقت و ظرافت بهره بگیریم.
 • در جهت افزایش آموخته ها و پرورش مهارت های خویش بکوشیم.
 • فضای کار را دلپذیر و مناسب با شئونات انسانی سامان دهیم.
 • از طریق ارتقاء کیفیت در رعایت اصول ایمنی، بهداشت محیط کار و مقررات زیست محیطی بکوشیم.
 • با توجه به اهمیت خدمات برای کل جامعه در ترویج خدمات مطلوب کوشا باشیم.