چارت سازمانی

همانطور که می دانید چارت سازمانی یک نمودار سلسله مراتبی، از جایگاه های شغلی موجود در سازمان (شرکت) و ارتباط میان آن ها است. این نمودار سلسله مراتب کاری سازمان، پرسنل و کارمندان و جایگاه شغلی آن ها را مشخص می کند.