نظافتچی منزل

نظافتچی منزل

نظافتچی محل کار

نظافتچی محل کار

نظافتچی راه پله

نظافتچی راه پله

نظافتچی معابر و رفتگر
رختشوی و اتوکش

رختشوی و اتوکش

متصدی شستشوی ظرف و ظروف
متصدی شستشوی مبل و راحتی
متصدی شستشوی پتو
متصدی شستشو و نصب پرده