حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرسنل، نیروی کار، پیمانکاران و شرکت ها بر حسب نحوه همکاری و اشتغال به شکل ساعتی، روز مزد، کنترات، طبق تعرفه و ثابت در پایان کار، دوره، هفته و ماه پرداخت خواهد شد.

روش کار ما

آیتم اول

آیتم دوم