خدمات و فعالیت ها

شرکت پیشیار طیف گسترده ای از خدمات و فعالیت های حوزه منابع انسانی را با بهره مندی از پرسنل و نیروی کار آموزش دیده و چند مهارته به گروه های مختلف مشتریان ارائه می دهد. گروه های مختلف مشتریان به دو دسته عمده مشتریان یا کارفرمایان حقوقی و مشتریان یا کارفرمایان حقیقی تقسیم می گردند، این دو گروه عمده با توجه به اختیارات سازمانی و شخصی خود از خدمات و فعالیت های شرکت پیشیار بهره می برند.

بخشی از خدمات و فعالیت های شرکت پیشیار به شرح ذیل است.

دسـتـه اشـخـاص حـقـوقـی

  • مدیریت و تامین نیروی انسانی سازمان ها، ادارات، کارخانجات، شرکت ها و … دولتی و خصوصی در بخش های مختلف خدمات، تاسیسات، نگهداری، فنی، تجاری، پشتیبانی، اداری، حمل و نقل و … (در قالب قراردادهای بلند مدت و مدت معین)
  • مدیریت، تامین و اعزام پرسنل و نیروی کار مورد نیاز در بخش های مختلف خدمات و تاسیسات جهت انجام و یا اجرای امور محوله (در قالب قراردادهای کوتاه مدت و طبق تعرفه)
  • سایر امور محوله به درخواست کارفرما

دسـتـه اشـخـاص حـقـیـقـی

  • مدیریت، تامین و اعزام پرسنل و نیروی کار مورد نیاز در بخش های مختلف خدمات و تاسیسات جهت انجام و یا اجرای امور محوله (در قالب قراردادهای بلند مدت، کوتاه مدت و طبق تعرفه)
  • سایر امور محوله به درخواست کارفرما